SUPPORT US

Vzhledem k limitovaným možnostem financování spolku LUXFER OPEN SPACE, s.z. z veřejných zdrojů se při naplňování činnosti snažíme získávat prostředky i z jiných zdrojů. Proto vítáme i podporu (sponzorování, dárcovství) v podobě finančních a věcných darů s možností odečtu od daňového základu.

Veškeré darované finanční prostředky i věcné dary jsou vždy přímo určeny k podpoře činnosti spolku LUXFER OPEN SPACE, s.z. Jako výraz díků a uznání jsou jména sponzorů (s jejich písemným souhlasem) zveřejněna na webových stránkách LUXFER OPEN SPACE, z.s.

V případě, že jste se rozhodli podpořit aktivity spolku LUXFER OPEN SPACE, s.z. finančním darem, pošlete jej prosím na číslo účtu Česká Spořitelna, a.s. 5233853349/0800, IBAN CZ07 0800 0000 0052 3385 3349, BIC (SWIFT) GIBACZPX 

Za Vámi projevenou pomoc Vám předem velmi děkujeme.

Budete-li chtít projednat Váš dar, ozvěte se na e-mail galerieluxfer@gmail.com 

nebo zatelefonujte na : +420 606 678 679 .Due to the limited funding possibilities of LUXFER OPEN SPACE, s.z. from public sources we try to raise funds from other sources. Therefore, we also welcome support (sponsorship, donation) in the form of financial and in-kind donations with the possibility of deduction from the tax base.

All donated funds and gifts are always directly intended to support the activities of LUXFER OPEN SPACE, s.z. As an expression of thanks and appreciation, the sponsors' names (with their written consent) are published on the LUXFER OPEN SPACE, z.s.

In case you decide to support the activities of LUXFER OPEN SPACE, s.z. financial donation, please send it to our account number Česká Spořitelna, a.s. 5233853349/0800, IBAN CZ07 0800 0000 0052 3385 3349., BIC (SWIFT) GIBACZPX 

Thank you very much in advance for your help.

If you would like to discuss your gift, please e-mail galerieluxfer@gmail.com or call +420 606 678 679.

Vytvořte si webové stránky zdarma! Tento web je vytvořený pomocí Webnode. Vytvořte si vlastní stránky zdarma ještě dnes! Vytvořit stránky